Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στη LIAL αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε την στρατηγική και το επιχειρηματικό πλάνο για εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης ή/και αναδιάρθρωσης των εργασιών τους. Ακριβώς επειδή διαθέτουμε εκτενή σχετική εμπειρία, συμβάλλουμε εξειδικευμένη γνώση στη χάραξη μιας ξεκάθαρης στρατηγικής για τον πελάτη μας, με καλά διαμορφωμένους στόχους καθώς και συγκεκριμένες κινήσεις τακτικής.

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση της υπάρχουσας στρατηγικής και των προσδοκιών του πελάτη με βάση τις δυνατότητες και τους στόχους της επιχείρησης, όπως και τις συνθήκες που ισχύουν στην αγορά και τον τομέα δραστηριοποίησης.

Χάραξη

Διαμόρφωση στρατηγικής και παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων, όπου αποτυπώνονται οι στόχοι του πελάτη και οι απαραίτητες κινήσεις τακτικής σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και του κλάδου της, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συγκυρίες στις αγορές που δραστηριοποιείται και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.

l

Σύνταξη

Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) με βάση τους πυλώνες της ανάπτυξης/αναδιάρθρωσης όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από τη συνεργασία μας, με χρήση διεθνώς αποδεκτών εργαλείων/μεθόδων για τη διαμόρφωση οικονομικών προβλέψεων.

Υλοποίηση

Παρακολούθηση υλοποίησης του Business Plan με ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, οικονομικών δεικτών και άλλων σχετικών τεχνικών.