Κεφαλειακή Αναδιάθρωση

Η αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής, που εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και βραχυπρόθεσμου έναντι μακροπρόθεσμου χρέους, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας μακροπρόθεσμα και τη «θωράκισή» της σε νέες συνθήκες της αγοράς όπως και σε εξωγενείς απειλές.

Στη LIAL αναλαμβάνουμε να προτείνουμε στον πελάτη μας τρόπους για να επιτύχει μια σταθερή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη κεφαλαιακή δομή, ύστερα από προσεκτική μελέτη της υφιστάμενης δομής και των ιδιαίτερων αναγκών της επιχείρησης.

Επίσης, επειδή γνωρίζουμε πώς να διαχειριζόμαστε τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις, αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε την στρατηγική επικοινωνίας μεταξύ πιστωτών και διοίκησης ή/και βασικών μετόχων και υποψήφιων επενδυτών, ανάλογα την περίπτωση, προκειμένου να βρεθεί μια λύση κοινώς αποδεκτή αναφορικά με τα συμφέροντά τους.

Συνολικά, μέσω των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών, στοχεύουμε να ενισχύσουμε τα «θεμέλια» της εταιρείας ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της και να καταστεί αυτή έτοιμη να εκμεταλλευτεί μελλοντικές ευκαιρίες.