Επιχειρηματική Εξυγίανση

Στα πλαίσια της επιχειρηματικής εξυγίανσης, ως LIAL ειδικευόμαστε στην αναδιάρθρωση του χρέους επιχειρήσεων προς τράπεζες/δανειστές – προμηθευτές – Δημόσιο (Πιστωτές).  Ενεργούμε ως Οικονομικός Σύμβουλος προς όφελος του πελάτη μας, για την επίτευξη ρύθμισης με τους Πιστωτές είτε απευθείας είτε μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, οπότε και αναλαμβάνουμε το ρόλο του Εμπειρογνώμονα παράλληλα ή/και σε ανεξάρτητη βάση.

Οι εργασίες μας ξεκινούν με την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση τη δεδομένη στιγμή και σε συνάρτηση με τις οικονομικές συγκυρίες αναπτύσσουμε εναλλακτικά σενάρια αναδιάρθρωσης όπου αποτυπώνονται τα προβλεπόμενα αποτελέσματα στις Ταμειακές Ροές και την Καθαρά Θέση. Διατηρούμε συμβουλευτικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια των επαφών και των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές/πιστωτές και ανάλογα με τη γραμμή του πελάτη μας, αναλαμβάνουμε την απευθείας διαπραγμάτευση τόσο σε διμερές όσο και σε κοινοπρακτικό επίπεδο.

Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται με την υπογραφή της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης, δύναται όμως να εκτείνεται και στην εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος της αναδιάρθρωσης. 

Σχεδιασμός Αναδιάρθρωσης

Αφού αξιολογήσουμε όλα τα δεδομένα και τις προοπτικές σε ρεαλιστική βάση, προτείνουμε το κατάλληλο πλάνο για την εταιρεία σύμφωνα  με τους στόχους που έχουν τεθεί ή υποστηρίζουμε τον πελάτη μας στη δημιουργία ενός ρεαλιστικού Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) το οποίο εξυπηρετεί τους στόχους της επιχείρησης και παράλληλα, εξασφαλίζει την αξιοπιστία απέναντι στους πιστωτές.

Εκπονούμε τη μελέτη αναδιάρθρωσης του χρέους με γνώμονα την εξυγίανση της εταιρείας και στόχο την εφικτή εξυπηρέτηση του χρέους μέσα από μια βιώσιμη λύση, αποδεκτή από τα εμπλεκόμενα μέρη. Σχεδιάζουμε τη στρατηγική επικοινωνίας με τους πιστωτές, ώστε να βοηθήσουμε να κατανοήσουν την αναγκαιότητα να υποστηρίξουν τον πελάτη μας με έγκαιρη ρύθμιση των χρεών. Παράλληλα, οργανώνουμε τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τους στόχους του πελάτη μας. 

Υλοποίηση Αναδιάρθρωσης

Προσεγγίζουμε τους πιστωτές της εταιρείας και προχωρούμε σε διαπραγμάτευση για λογαριασμό του πελάτη μας με τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται πλήρως τα συμφέροντα της επιχείρησης και ταυτόχρονα, να ελαχιστοποιούνται οι τριβές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Υποστηρίζουμε την υλοποίηση της συναλλαγής – αναδιάρθρωσης σε ολόκληρη τη διαδικασία, ως και την υπογραφή της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης. Συντονίζουμε όλη τη διαδικασία με τους πιστωτές, τους άλλους συμβούλους του πελάτη μας (ορκωτοί λογιστές, δικηγόροι, κ.ά.) όπως και οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέρος.

  • Συμφωνία Αναστολής Πληρωμών (Standstill Agreement): Επιδιώκουμε Standstill Agreement (άτυπο ή γραπτό) προκειμένου να εξασφαλίσουμε χρόνο για την διαπραγμάτευση και την υλοποίηση της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης.
  • Ενδιάμεση Χρηματοδότηση: Προτείνουμε στον πελάτη μας λύσεις για την ενδιάμεση χρηματοδότηση εφόσον αυτή απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.
  • Μνημόνιο Συναντίληψης / Αμοιβαίας Κατανόησης (ΜοU”): Επιδιώκουμε ΜoU πριν την τελική συμφωνία ως «οδηγό» και κατά περίπτωση, για την γρηγορότερη προστασία του πελάτη από πιστωτές που ενδέχεται να δράσουν μεμονωμένα προς δικό τους όφελος και μόνο.

Εσωτερική Χρηματοδότηση

Αναλύουμε για τον πελάτη μας εναλλακτικές για εσωτερική χρηματοδότηση, που μπορεί να προέρχεται από πώληση μη παραγωγικών παγίων στοιχείων, πώληση συμμετοχών σε εταιρείες που δεν προσφέρουν συνέργειες και είναι εφικτό να ολοκληρωθεί σε συμφέρουσα τιμή κ.ά.

Επενδυτικά Κεφάλαια

Διερευνούμε τη δυνατότητα προσέλκυσης κεφαλαίων από στρατηγικούς ή θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα πάντοτε με το συμφέρον και τους συγκεκριμένους στόχους του πελάτη μας. Προχωρούμε στην προσέλκυση επενδυτών μόνο εφόσον λάβουμε την αντίστοιχη εντολή (Mandate) από την εταιρεία και παρέχουμε ουσιαστική υποστήριξη στη συνέχεια, αναλαμβάνοντας ρόλο ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη μας, καθ’ όλη τη διάρκεια του due diligence και των διαπραγματεύσεων.

Ενδιαφέρεστε;

Χρειάζεται βοήθεια η επιχείρησή σας;