Εξαγορές & Συγχωνεύσεις| Πωλήσεις & Απο-Επενδύσεις | Αποτίμηση

Στη LIAL, αντιλαμβανόμαστε πως ο απώτερος στόχος – ανεξαρτήτως των συνθηκών κάτω από τις οποίες γίνεται η συναλλαγή - είναι να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία με τη βέλτιστη απόδοση για τους μετόχους (maximum shareholders return). Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, διαμορφώνουμε μαζί με τον πελάτη μας μια στρατηγική που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που τον καλύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να υποστηρίζουμε ουσιαστικά αυτές τις κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις και κινήσεις.

Συγκεκριμένα, συμβάλουμε στη διαμόρφωση της στρατηγικής, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική της σημασία στον καθορισμό του σκοπού και αντίστοιχα, του πλαισίου της συναλλαγής. Ταυτόχρονα, φροντίζουμε να προετοιμάζουμε κατάλληλα το έδαφος για κάθε στάδιο, ώστε να «θωρακίσουμε» με αυτόν τον τρόπο την επιχείρηση. Επιπλέον, συνδράμουμε στην απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου οργανώνοντας μεθοδικά την πορεία των συναλλαγών σε βήματα και προσφέροντας υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία στον πελάτη μας, είτε πρόκειται για εξαγορά είτε για πώληση ως εξής:

  • Αποτίμηση: Διενεργούμε αποτίμηση εταιρείας για τον πελάτη μας με βάση τις διεθνώς αποδεκτές μεθόδους, από τις οποίες επιλέγουμε την καταλληλότερη ανά περίσταση, ώστε να θέτουμε μια αντικειμενική βάση για τις διαπραγματεύσεις.

 

  • Επαφές: Διαθέτουμε εκτεταμένο δίκτυο επαφών, το οποίο χρησιμοποιούμε ως αρχική αναφορά για τη διερεύνηση των διαθέσεων στην αγορά αλλά και ως πηγή πιθανών επενδυτών.

 

  • Διαπραγμάτευση: Οργανώνουμε την στρατηγική και αναλαμβάνουμε ολόκληρο το έργο των διαπραγματεύσεων, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης μας.

 

  • Οικονομικός, νομικός και φορολογικός έλεγχος (Vendor Due diligence): Υποστηρίζουμε πλήρως τον πελάτη μας σε οτιδήποτε αφορά τα ζητούμενα/ απαραίτητα στοιχεία των ελέγχων σε σχέση με τις πρακτικές της αγοράς, αναλύουμε την παρεχόμενη πληροφόρηση και προτείνουμε τον ενδεδειγμένο σχετικό τρόπο διάθεσης της πληροφόρησης, επισημαίνουμε ευκαιρίες ή κινδύνους που μπορεί να επίκεινται ή να αποκαλύπτονται.
 

 

 

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Ξεκινούμε με επισκόπηση της στρατηγικής του πελάτη μας και προσδιορισμό των εταιρειών – στόχων εξαγοράς, όπως και αξιολόγηση της πιθανότητας πραγματοποίησης της συναλλαγής – εξαγοράς. Σε αυτήν τη φάση κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση των πιθανών στόχων και σε συνεργασία με τον πελάτη μας προετοιμάζουμε τη στρατηγική με την οποία θα τους προσεγγίσουμε.

Χρησιμοποιούμε το εκτεταμένο δίκτυο επαφών μας για να έρθουμε σε επαφή με τις εταιρείες – στόχους και να προσδιορίσουμε την πιθανότητα πραγματοποίησης της συναλλαγής. Ταυτόχρονα, παρουσιάζουμε στον πελάτη μας εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης.

Διαμορφώνουμε στόχους με γνώμονα τα κριτήρια του πελάτης μας και την αναμενόμενη μέγιστη πιθανότητα υλοποίησης του έργου. Επίσης, ολοκληρώνουμε την αποτίμηση της εταιρείας – στόχου. Σε αυτήν τη φάση υποστηρίζουμε τον πελάτη μας κατά τη διάρκεια του οικονομικού, νομικού και φορολογικού ελέγχου (financial, legal and tax due diligence) της εταιρείας – στόχου σε συνεργασία με τους άλλους εξωτερικούς συμβούλους της εταιρείας (Ορκωτούς Λογιστές, δικηγόρους, κ.ά.)

Ολοκληρώνουμε τη συναλλαγή με βασικά σημεία αναφοράς στους στόχους του πελάτη μας, όπως αυτοί έχουν αρχικά τεθεί και ενδεχομένως αναθεωρηθεί στην πορεία των γεγονότων, εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει οριστεί από τον πελάτη και ενδεχομένως έχει τροποποιηθεί από εξωτερικούς παράγοντες στην πορεία των γεγονότων.

 

 

Πωλήσεις & Απο-Επενδύσεις

Αναλύουμε τις προσδοκίες του πελάτη μας και αξιολογούμε κατά πόσον είναι απαραίτητη η συγκεκριμένη πώληση / από-επένδυση προς όφελος της επιχείρησης και ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος.

Αποτιμούμε την εταιρεία προς πώληση και διαμορφώνουμε σε συνεργασία με τον πελάτη μας ένα ρεαλιστικό εύρος αποτίμησης ως βάση διαπραγμάτευσης.

Διερευνούμε την αγορά προκειμένου να προσδιορίσουμε την πιθανότητα προσέλκυσης αγοραστών – επενδυτών και χρησιμοποιούμε τις επαφές μας για να προσεγγίσουμε τους υποψήφιους αγοραστές – επενδυτές. Παράλληλα, προετοιμάζουμε την Εταιρική Παρουσίαση και υποστηρίζουμε την προετοιμασία Πληροφοριακού Υπομνήματος (Information Memorandum) το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εταιρεία και την προτεινόμενη συναλλαγή.

Ολοκληρώνουμε τη συναλλαγή με βασικά σημεία αναφοράς στους στόχους του πελάτη μας, όπως αυτοί έχουν αρχικά τεθεί κι ενδεχομένως αναθεωρηθεί στην πορεία των γεγονότων, και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί από τον πελάτη όπως αυτό μπορεί να έχει τροποποιηθεί από εξωτερικούς παράγοντες.