Άντληση Κεφαλαίων

Στη LIAL διευκολύνουμε τον πελάτη μας να διευρύνει τις συμφέρουσες επιλογές του σχετικά με την άντληση κεφαλαίων καθώς διαθέτουμε την εμπειρία να παραθέτουμε συμφέρουσες εναλλακτικές και να προτείνουμε χρηματοδοτικές λύσεις που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. Μεριμνούμε ώστε το μέσο της χρηματοδότησης όπως και το σχέδιο για την αξιοποίησή της, να καλύπτει τους επιχειρηματικούς στόχους για αύξηση της ρευστότητας και της οικονομικής ευελιξίας, με τη βέλτιστη δυνατή απόδοση. Ταυτόχρονα, εξετάζουμε τη βιωσιμότητα της κάθε εναλλακτικής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και καταλήγουμε στις ανάλογες προτάσεις.

Κατά τη διαδικασία, συντονίζουμε τους ορκωτούς λογιστές, τους φοροτεχνικούς, τους νομικούς συμβούλους κ.ά. ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα λογιστικά, φορολογικά, νομικά θέματα και άλλα επιμέρους ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κι έχουν σχέση με την ειδικότητά τους.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας είτε για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας ως έχει είτε για ανάπτυξη δραστηριοτήτων, συνίστανται στις ακόλουθες εργασίες:

Νέος Δανεισμός / Μετατροπή Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού σε Μακροπρόθεσμο

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την επισκόπηση ιστορικών Ισολογισμών (Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης), Αποτελεσμάτων Χρήσης (Καταστάσεις Αποτελεσμάτων), Πίνακες Χρηματοροών (Καταστάσεις Χρηματοροών) και προετοιμασία Προϋπολογισμού με σενάρια ευαισθησίας.

Στην πρώτη φάση παρουσιάζουμε στον πελάτη μας τα σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης και τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και προτείνουμε τη λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τις επαφές μας για την εξεύρεση χρηματοδοτικών οίκων ή επενδυτών. Παράλληλα, προετοιμάζουμε την Εταιρική Παρουσίαση και υποστηρίζουμε την προετοιμασία Πληροφοριακού Μνημονίου της εταιρείας.

 

Προετοιμάζουμε τον πελάτη μας ως προς το Q&A που αναμένεται να ζητηθεί από τους χρηματοδοτικούς οίκους ή/και επενδυτές και τον υποστηρίζουμε στις διαπραγματεύσεις ενώπιόν τους. Επίσης, αναλαμβάνουμε το συντονισμό μεταξύ της εταιρείας, των ανεξάρτητων συμβούλων της και των χρηματοδοτικών οίκων.

Συμμετοχικά Κεφάλαια

Προκειμένου για χρηματοδότηση νεοσυσταθείσας εταιρείας, έναρξης νέων δραστηριοτήτων, ειδικού τύπου εξαγορές (MBO’s, LBO’s) και για κεφαλαιακή ενίσχυση, πλαισιώνουμε τη δυνατότητα προσέλκυσης κεφαλαίων από στρατηγικούς ή θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα πάντοτε με το συμφέρον και τους συγκεκριμένους στόχους του πελάτη μας.

Χρησιμοποιούμε τις επαφές μας με ιδιωτικά κεφάλαια και εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και με ιδιώτες με υψηλά διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία (High Net Worth Individuals).

Προχωρούμε στην προσέλκυση επενδυτών μόνο εφόσον λάβουμε την αντίστοιχη εντολή (Mandate) από την εταιρεία και στη συνέχεια παρέχουμε ουσιαστική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του due diligence και των διαπραγματεύσεων.

Εισαγωγή Μετοχών σε Οργανωμένες Αγορές

Στις περιπτώσεις που ο πελάτης επιθυμεί την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας του (IPO) ή τη δευτερογενή προσφορά των μετοχών σε χρηματιστήριο του εξωτερικού, φέρνουμε σε επαφή τον πελάτη μας με τους αρμόδιους πιστοποιημένους συμβούλους και χρηματιστές ανάλογα με την αγορά.

Αναλαμβάνουμε ή υποστηρίζουμε την προετοιμασία του Επιχειρηματικού Σχεδίου της εταιρείας και την παρουσίασή του σε πιστοποιημένο σύμβουλο ή και ανάδοχο, όπως και το Q&A.

Συστήνουμε τη λίστα ξένων δικηγορικών γραφείων και εταιρειών δημοσίων σχέσεων που θα χρειαστεί η επιχείρηση στο εξωτερικό, εφόσον κριθεί αναγκαίο.